همکاران

آقای کریمیان

مدیر دفتر املاک

آقای نخعی

مدیر تنظیم قرارداد

آقای دودانگه

مشاور امور ملکی

آقای نوریفرد

مشاور امور ملکی

آقای قره حسن لو

مشاور امور ملکی

آقای عزیزی

مشاور امور ملکی

آقای قدس

مشاور امور ملکی

آقای کمالی

مشاور امور ملکی

Designed By:So-Gol